Είδη ελέγχου

Τεχνικός έλεγχος (αρχικός και περιοδικός)

Επανέλεγχος

Ειδικός και περιοδικός τεχνικός έλεγχος Εκπαιδευτικών μοτοσυκλέτών Α, Α1, Α2

Εκούσιος τεχνικός έλεγχος

 

Αντικείμενο ελέγχου

Ελέγχονται όλα τα επιμέρους συστήματα της μοτοσυκλέτας σας ώστε να πληρούνται οι κανόνες για την οδική ασφάλεια και οι απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Στόχος μας είναι η μοτοσυκλέτα σας να είναι ασφαλές για εσάς, την οικογένεια σας και τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.