Είδη ελέγχου

Τεχνικός έλεγχος (αρχικός και περιοδικός)

Επανέλεγχος

ΚΕΚ (κάρτα ελέγχου καυσαερίων)

Ειδικός και περιοδικός τεχνικός έλεγχος Εκπαιδευτικού οχήματος Β’ κατηγορίας

Ειδικός έλεγχος διασκευής LPG (Υγραέριο)

Ειδικός έλεγχος διασκευής CNG (Φυσικό αέριο)

Εκούσιος τεχνικός έλεγχος


Αντικείμενο ελέγχου

Ελέγχονται όλα τα επιμέρους συστήματα του οχήματος σας ώστε να πληρούνται οι κανόνες για την οδική ασφάλεια και οι απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Στόχος μας είναι το όχημα σας να σας να είναι ασφαλές για εσάς, την οικογένεια σας και τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.